KONWENCJI CELNEJ DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETÓW TIR (KONWENCJA TIR)

Zawarta w Genewie, 14.11.75.

Umawiające się strony, pragnąc ułatwić międzynarodowe przewozy towarów pojazdami drogowymi, wierząc, że poprawa warunków transportu stanowi jeden z czynniki istotne dla rozwoju współpracy między nimi, mówiąc na rzecz uproszczenia i harmonizacji granic administracyjnych, w szczególności w dziedzinie transportu międzynarodowego formalności, co następuje:

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

())

ARTYKUŁ 1

Do celów niniejszej Konwencji:

 • (a)) określenie "Operacja TIR" oznacza przewóz towarów z jednego urzędu celnego wywozu do urzędu celnego przeznaczenia zgodnie z procedurą, o nazwie procedury TIR, ustanowione w niniejszej Konwencji;
 • (b)) termin "Importowanie lub cła wywozowe i podatki" oznacza należności celne i wszelkie inne opłaty, podatki, opłaty i inne należności, pobierane na lub w związku z przywozem lub wywozem towarów, z wyjątkiem opłat i obciążeń w wysokości do przybliżonych kosztów świadczonych usług;
 • (c)), określenie "pojazd drogowy" oznacza nie tylko każdy pojazd drogowy napędzany mechanicznie, ale również z przyczepą lub naczepą przeznaczony do doczepienia do niej;
 • (d)), połączeniu termin "zespół pojazdów" oznacza pojazdy, które podróży na drodze jako jednostki;
 • (e)), określenie "kontener" oznacza artykuł sprzętu transportowego (skrzynia, ruchoma cysterna lub innej temu podobnej konstrukcji):
  • I) całkowicie lub częściowo zamknięte, aby tworzyło pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia towarów;
  • II) o charakterze stałym i odpowiednio silne dostatecznie aby nadawało się do wielokrotnego użytku;
  • III) specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić przewóz towarów przez jeden lub więcej środków transportu bez przeładunku;
  • IV) zaprojektowany zapewniający łatwe manipulowanie nim, zwłaszcza przy przeładunku z jednego środka transportu na inny;
  • (v) zaprojektowany, aby być łatwo załadować i rozładować;
  • VI) o pojemności jednego sześcienny metr. "Zamiana ciał" są traktowane jako kontenery;
 • (f) określenie "Urząd celny" oznacza każdy urząd celny Umawiającej się strony, gdzie całej partii lub części zaczyna transportu międzynarodowego, zgodnie z procedurą TIR;
 • (g)) termin "Urząd celny przeznaczenia" oznacza każdy urząd celny Umawiającej się strony, gdzie całej partii lub części kończy, międzynarodowego przewozu towarów zgodnie z procedurą TIR;
 • (h) określenie "Urząd celny" oznacza każdy urząd celny Umawiającej się strony, za pomocą którego pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera jest przywożone lub wywożone w trakcie operacji TIR;
 • (j)), termin "osoba" oznacza zarówno fizyczne jak i prawne;
 • (k) określenie "towary ciężkie i nieporęczne" oznacza dowolny obiekt ciężkie lub przestrzenne, które ze względu na wagę, wielkość lub charakter nie jest zazwyczaj noszone w zamkniętym pojeździe drogowym lub zamkniętym kontenerze;
 • (l) określenie "stowarzyszenie poręczające" oznacza stowarzyszenie zatwierdzone przez organy celne Umawiającej się strony do działania jako poręczyciel dla osób korzystających z procedurą TIR.

(b) zakres

ARTYKUŁ 2

Niniejsza Konwencja stosuje się do przewozu towarów bez przeładunku w pojazdów drogowych, zespołów pojazdów lub w kontenerach, przez jeden lub więcej granice między urząd celny wyjazdu jednej Umawiającej się strony i urząd celny przeznaczenia innego lub tej samej Umawiającej się strony, pod warunkiem, że część podróży między początku i na końcu odbywa się drogą.

ARTYKUŁ 3

Postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się, pod warunkiem, że:

 • ) transport:
  • I) w pojazdach drogowych, zespołami pojazdów lub kontenerami, uprzednio uznanymi do przewozu na warunkach określonych w rozdziale III a); lub
  • II) za pomocą innych pojazdów drogowych, innymi zespołami pojazdów lub innymi kontenerami, zgodnie z warunkami wymienionymi w rozdziale III c);
 • (b) transport jest gwarantowana przez stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami artykułu 6 i muszą być przeprowadzane z zastosowaniem karnetu TIR formularza odpowiadającego wzorowi zawartemu w załączniku 1 do niniejszej Konwencji.

(c) prawa materialnego

ARTYKUŁ 4

Towary przewożone w ramach procedury TIR nie poddaje się lub składane do depozytu importu lub cła wywozowe i podatki w urzędach celnych na trasie.

ARTYKUŁ 5

 1. Towary przewożone w ramach procedury TIR w zapieczętowanych pojazdach, zespołów pojazdów lub w zamkniętych pojemnikach zapieczętowanych są zazwyczaj zwolnione z rewizją celną na trasie w urzędach celnych.
 2. Jednakże w celu zapobiegania nadużyciom, organy celne mogą, w wyjątkowych przypadkach, a zwłaszcza, gdy nieprawidłowość jest podejrzanych o produkcję tych kontroli celnej towarów.

ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARNETÓW TIR. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOWARZYSZENIA PORĘCZAJĄCEGO.

ARTYKUŁ 6

 1. Każda Umawiająca się Strona może, przez słynnego gwarancja i pod pewnymi warunkami, aby udostępnić niektóre stowarzyszenia upoważniony do wydawania bezpośrednio lub przez ich stowarzyszenia korespondentów karnetu TIR i zapewnienia gwarancji.
 2. Stowarzyszenie może być uznane w kraju, chyba że jego gwarancja obejmuje również zobowiązania zaciągnięte w tym Państwie w związku z użyciem karnetów TIR wydanych przez zagraniczne stowarzyszenia, będące członkami międzynarodowej organizacji, do której ono samo należy.

ARTYKUŁ 7

Formularze karnetów TIR wysyłane do stowarzyszeń poręczających stowarzyszeń zagranicznych korespondentów, lub organizacje międzynarodowe są zwolnione z opłat przywozowych i cła wywozowe i podatki i nie są w importu i eksportu jakichkolwiek zakazów lub ograniczeń.

ARTYKUŁ 8

 1. Stowarzyszenie poręczające zobowiązuje się do zapłaty kwot należnych importu lub eksportu ceł i podatków, wraz z odsetkami, odpowiednim obszarze celnym prawem i przepisami kraju, w którym nieprawidłowość operacji TIR. Stowarzyszenie poręczające zobowiązuje się do zapłaty kwoty powyżej solidarnie z osobami z którymi kwot tych kwot.
 2. W przypadku przepisów ustawowych i wykonawczych Umawiającej się strony nie przewidują uiszczania lub cła wywozowe i podatki, jak przewidziano w ustępie 1 to na tych samych warunkach, wpłaca kwotę równą kwocie przywozowych lub należności celnych wywozowych i podatków oraz odsetek za zwłokę.
 3. Każda z Umawiających się stron Określa maksymalna suma jednego karnetu TIR, których można żądać od stowarzyszenia poręczającego na podstawie postanowień powyższych ustępów 1 i 2.
 4. Stowarzyszenie poręczające do władz kraju, w którym Urząd celny wyjścia znajduje się, w chwili, gdy karnet TIR został przyjęty przez urząd celny. W następnych państwach, przez które towary są transportowane zgodnie z procedurą TIR odpowiedzialność ta rozpoczyna się w momencie, gdy towary wprowadzane te kraje lub, w przypadku, gdy operacja TIR zostaje zawieszone zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2 artykułu 26, od przyjęcia karnetu TIR jest akceptowane przez urząd celny, w którym operacja TIR jest wznawiany.
 5. Odpowiedzialność stowarzyszenia poręczającego będzie obejmować, nie tylko towary wyszczególnione w karnecie TIR, lecz także towary, które — jakkolwiek nie wyszczególnione w karnecie, znajdują się w części zaplombirovannoj pojazdu drogowego lub w zamkniętym pojemniku. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialny za inne towary.
 6. W celu ustalenia opłat i podatków wymienionych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, dane dotyczące towarów zawarte w karnecie TIR przyjmuje się być odwrotnie.
 7. Podczas płatności kwot wymienionych w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu, właściwe władze o ile to możliwe, wymaga się zapłaty od osoby lub osób, które bezpośrednio odpowiedzialny przed skierowaniem roszczenia wobec stowarzyszenia poręczającego.

ARTYKUŁ 9

 1. Stowarzyszenie poręczające ustala okres ważności karnetu TIR określając daty dyplomu, po którym karnet nie mogą być składane do urzędu celnego wyjścia do jego odprawy celnej.
 2. Jeśli karnet został przyjęty przez urząd celny wyjścia ostatniego dnia terminu jej ważności lub przed tą datą, zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu, karnet jest ważny aż do zakończenia operacji TIR w urzędzie celnym przeznaczenia.

ARTYKUŁ 10

 1. Karnet TIR może być wykonane, warunkowo lub bezwarunkowo; Jeśli dokonałeś rezerwacji, musi odwoływać się do faktów związanych z samą operacją TIR. Te fakty należy wspomnieć w karnecie TIR.
 2. Jeśli organy celne kraju wykonały karnetu TIR bezwarunkowo będą już żądać od stowarzyszenia poręczającego uiszczenia kwot wymienionych w ustępach 1 i 2 artykułu 8, z wyjątkiem w przypadkach gdzie poświadczenie zwolnienia zostało uzyskane podstępem lub przez nadużycie.

ARTYKUŁ 11

 1. W przypadku niezwolnieniu karnetów TIR lub jeśli rejestracja była warunkowo właściwe organy nie mają prawo żądać od stowarzyszenia poręczającego uiszczenia kwot wymienionych w ustępach 1 i 2 artykułu 8, jeżeli w terminie jednego roku od daty przyjęcia karnetu TIR przez te władze, zawiadomiły one na piśmie stowarzyszenia o niezwolnieniu lub warunkowe absolutorium. Przepis ten dotyczy również w przypadku celny odprawy zostało uzyskane podstępem lub przez nadużycie, Zapisz, że okres trwa dwa lata.
 2. Żądanie uiszczenia kwot wymienionych w ustępach 1 i 2 artykułu 8, dokonuje się do stowarzyszenia poręczającego nie wcześniej niż trzy miesiące od daty powiadomienia o niezwolnieniu, jego rejestracji lub na rejestracji, uzyskane w sposób podstępem lub przez nadużycie i nie później niż dwa lata od tego samego dnia. Jednak w odniesieniu do spraw do sądu w tym terminie, wniosek o płatności dokonuje się w ciągu jednego roku od daty wejścia w życie decyzji sądu.
 3. Dla płatności kwot twierdził, stowarzyszenie poręczające ma trzy miesiące, od dnia kiedy roszczenie o zapłatę. Kwot wypłaconych zwracane są do stowarzyszenia, jeżeli, w ciągu dwóch lat od daty, na którym roszczenie o zapłatę, celne, które władze zostanie przedstawiony przekonujący dowód, że w związku z transportu, zostały żadne naruszenia.

ROZDZIAŁ III. PRZEWOZU TOWARÓW Z ZASTOSOWANIEM KARNETÓW TIR

) homologacji pojazdów i kontenerów

ARTYKUŁ 12

Aby objęte przepisami sekcji () i (b))) niniejszego rozdziału każdy pojazd drogowy musi spełniać w odniesieniu do ich budowy oraz ich wyposażenia do warunków określonych w załączniku 2 do niniejszej Konwencji oraz muszą być dopuszczone do przewozu, zgodnie z procedurą przewidzianą w załączniku 3 do niniejszej Konwencji. Świadectwo zatwierdzenia są zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku 4.

ARTYKUŁ 13

 1. Aby objęte przepisami sekcji () i (b))) niniejszego rozdziału, pojemniki muszą być skonstruowane zgodnie z warunkami określonymi w części I załącznika 7 i są przyjmowane do przewozu zgodnie z procedurą określonymi w części II tej samej aplikacji.
 2. Kontenery dopuszczone do transportu towarów w obszarze celnym pieczęci zgodnie z Konwencją celną na pojemnikach, 1956 roku wynikających z porozumień zawartych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji celnej w sprawie kontenerów, 1972, lub międzynarodowych instrumentów, które mogą zastąpić lub zmodyfikować te ostatnie Konwencji, są uważane za zgodne z postanowieniami pkt 1 powyżej i musi być przyjęte do transportu zgodnie z procedurą TIR bez nowych założeń.

ARTYKUŁ 14

 1. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo do nie uznania ważności homologacji pojazdów drogowych i kontenerów, które nie spełniają warunków określonych powyżej w artykułach 12 i 13. Jednakże Umawiające się strony nie należy opóźniać przesyłki, gdy stwierdzone błędy są drobne i nie stwarzają możliwości kontrabandy.
 2. Przed zamknięciem pojazdu drogowego lub kontenera nowe zastosowanie dla transportu towarów na obszarze celnym, nie spełniają warunków więcej, które doprowadziły do ich zatwierdzenia, musi być albo podano w oryginalnym stanie, lub być poddane zatwierdzenie.

(b) procedura transport pod osłoną karnetu TIR

ARTYKUŁ 15

 1. Czasowego przywozu pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera przewozu towarów z zastosowaniem procedury TIR nie wymaga specjalny dokument celny. Dla pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera nie ma gwarancji jest wymagane.
 2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie stanowi przeszkody dla Umawiającej się strony z konieczności spełnienia w urzędzie celnym przeznaczenia formalności przewidzianych przez jej przepisy wewnętrzne w celu zapewnienia, że po zakończeniu operacji TIR, pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera zostały usunięte.

ARTYKUŁ 16

Podczas operacji TIR jest wykonane przez drogowy pojazd lub zespół pojazdów, powinien być dołączony płyta prostokątna z napisem "TIR" i zgodne ze specyfikacjami podanymi w załączniku 5 do niniejszej Konwencji; jedna tablica jest umieszczony z przodu, i innych tej samej płytki z tyłu pojazdu lub kombinacji pojazdów. Te naklejki muszą być umieszczone w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne i je zdejmować.

ARTYKUŁ 17

 1. Każda droga pojazdu lub kontenera w jeden karnet TIR sporządza się. Jednak jeden karnet TIR może sporządzić na kombinacji pojazdów lub kilka kontenerów załadowanych na jeden pojazd drogowy lub jeden zespół pojazdów. W tym przypadku manifestu towarów karnetu TIR podaje oddzielnie zawartość każdego pojazdu stanowiącego część zespołu pojazdów lub każdego kontenera.
 2. Karnet TIR jest ważny do przewozu tylko jednego. Zawiera co najmniej liczbę odrywanych odcinków dla przyjęcia karnetu do odprawy celnej i jej wykonanie, które są niezbędne do transportu.

ARTYKUŁ 18

Operacja TIR może obejmować kilka urzędów celnych wyjścia i przeznaczenia; Jednak, z wyjątkiem specjalnego zezwolenia danej Umawiającej się strony lub Umawiających się stron) urząd celny wyjścia muszą znajdować się w jednym Państwie; (b)) urząd celny przeznaczenia wynosi nie więcej niż dwóch państwach, (c)), całkowita liczba urzędów celnych wyjściowych i docelowych nie może przekroczyć czterech.

ARTYKUŁ 19

Pojazd drogowy, zespół pojazdów lub kontener są okazywane w urzędzie celnym wyjścia wraz z karnetem TIR. Organy celne kraju wyjścia podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia dokładności manifestu towarów oraz nałożenia zamknięć celnych lub kontroli zamknięć celnych nałożonych w imieniu organów celnych wymienionych osoby należycie upoważnione.

ARTYKUŁ 20

Organy celne mogą ustawić przewozu na terytorium ich kraju, transportu określony termin i wymagają pojazd drogowy, zespół pojazdów lub kontener, aby przestrzegać zalecanej trasy.

ARTYKUŁ 21

W każdym urzędzie celnym i urzędów celnych przeznaczenia, pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera są przedstawiane organom celnym kontroli ładunku i odnoszących się do karnetu TIR.

ARTYKUŁ 22

 1. Z wyjątkiem, gdy ich zbadania towarów przez organy celne zgodnie z przepisem, zawarte w ustępie 2 artykułu 5, rozpoznać funkcjonariuszy urzędów celnych każdej z Umawiających się stron, z reguły, nałożone przez organy celne innych Umawiających się stron, pod warunkiem że nie są one uszkodzone. Jednak pracownicy mogą, jeżeli wynika to z konieczności kontroli, nakładania kolejnych własnych uszczelnienia.
 2. Rozpoznawane przez Umawiające się strony celnej uszczelnienia powinny mieć na terytorium chronione przez tych samych zasad prawnych, jest przyznane krajowym uszczelnienia.

ARTYKUŁ 23

Organy celne mogą zezwolić tylko w wyjątkowych przypadkach:

 • wymagają, aby na terytorium ich kraju pojazdami drogowymi, zespołami pojazdów lub kontenerami konwojować koszt przewoźnika;
 • produkują w drodze weryfikacji i kontroli pojazdów drogowych towarów, zespołu pojazdów lub pojemników.

ARTYKUŁ 24

Jeżeli organy celne produkują w drodze lub trasie kontrola bezpieczeństwa ładunku pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera, muszą oni znaku o szczegółowe dane nowych zamknięć oraz kontroli przeprowadzonych na odcinkach karnetu TIR stosowane w ich państwie, na odpowiadających im grzbietach oraz na pozostałych w karnecie TIR odcinkach.

ARTYKUŁ 25

Jeśli celne uszczelnienia są łamane na trasie w warunkach innych niż te ustanowione w artykułach 24 i 35, lub jeśli towary zostaną utracone albo uszkodzone, ale nie były uszkodzone uszczelnienie lub stempel należy postępować zgodnie z procedurą określoną w załączniku 1 do niniejszej Konwencji w odniesieniu do używania karnetu TIR powinny, bez uszczerbku dla ewentualnego stosowania przepisów ustawodawstwa krajowego, a ponadto należy wypełnić protokół zawarte w karnecie TIR.

ARTYKUŁ 26

 1. Gdy część podróży karnetu TIR jest produkowany na terytorium państwa, które nie jest Umawiającą się stroną niniejszej Konwencji, operacja TIR zostaje zawieszona podczas tego część podróży. W takim przypadku władze celne Umawiającej się strony, na terytorium którego podróż trwa przyjmują karnetu TIR do wznowienia operacji TIR, pod warunkiem że zamknięcia celne lub znaki identyfikacyjne pozostawały nienaruszone.
 2. To samo stosuje się w odniesieniu do tej części trasy, która karnetu TIR nie jest używany przez właściciela karnetu na terytorium Umawiającej się strony, w połączeniu z wykonaniem prostsze procedury tranzytu celnego lub gdy stosowanie systemu tranzytu celnego nie jest konieczne.
 3. W takich przypadkach organy celne urząd gdzie operacja TIR został zakończony lub odnowione, będą traktowane jako pośrednie celne odpowiednio, podczas wprowadzania lub przy wyjeździe z kraju.

ARTYKUŁ 27

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Konwencji, a w szczególności artykuł 18 pierwotnie określone przez urząd celny przeznaczenia może być zastąpiony przez inny urząd celny przeznaczenia.

ARTYKUŁ 28

Wraz z przybyciem towarów w urzędzie celnym przeznaczenia i pod warunkiem, że towary są poddane innej procedurze celnej lub zostały wyczyszczone do użytku domowego, karnetu TIR odbywa się bez zwłoki.

(c) postanowienia dotyczące przewozu towarów ciężkich lub przestrzennych

ARTYKUŁ 29

 1. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się wyłącznie do przewozu towarów ciężkich lub przestrzennych, zgodnie z definicją w ustępie (k)) artykułu 1 niniejszej Konwencji.
 2. Jeśli stosuje się przepisy niniejszej sekcji towarów ciężkich lub przestrzennych może przez decyzję organów celnych wyjścia, odbywać się za pomocą zapieczętowanych pojazdach lub pojemnikach.
 3. Przepisy niniejszej sekcji stosuje się tylko wtedy, gdy w opinii celnym władze urzędu wyjścia, przewożonych towarów ciężkich lub przestrzennych i wszelkie akcesoria, w tym samym czasie może być łatwo identyfikowane przez ich opis, lub je dostarczyć z zamknięcia celne i/lub oznaczeń odróżniających w taki sposób, aby zapobiec żadnych zastąpienie lub usunięcie tych towarów bez pozostawienia widocznych śladów.

ARTYKUŁ 30

Wszystkie postanowienia niniejszej Konwencji, z wyjątkiem tych, do których specjalne przepisy niniejszej sekcji stosuje się do przewozu towarów ciężkich lub przestrzennych zgodnie z procedurą TIR.

ARTYKUŁ 31

Odpowiedzialność stowarzyszenia poręczającego obejmuje nie tylko towary wyszczególnione w karnecie TIR, lecz także dla towarów, które, choć nie wyszczególnione w karnecie, są na platformie lub wśród towary wyszczególnione w karnecie TIR.

ARTYKUŁ 32

Pokrywę i wszystkich odcinkach karnetu TIR dokonuje się w pogrubiony napis: "towary ciężkie lub przestrzenne" w języku angielskim lub francuskim.

ARTYKUŁ 33

Organy celne, organy urząd wyjścia może wymagać pakowania, listy, fotografie, rysunki, itp., które są uważane za niezbędne do identyfikacji przewożonych towarów, były dołączane do karnetu TIR. W takim przypadku potwierdzają te dokumenty; jedną kopię tych dokumentów jest dołączony do wewnątrz okładki karnetu TIR i wszystkie manifesty karnetu jest oznaczony na dostępność tych dokumentów.

ARTYKUŁ 34

Organy celne urzędów celnych każdej z Umawiających się stron uznaje zamknięcia celne lub znaki identyfikacyjne umieszczone przez właściwe organy innych Umawiających się stron. Można jednak dodają inne zamknięcia i/lub znaki identyfikacyjne; w takim przypadku, robią notatki o nowych uszczelek i uszczelnień i/lub znaki identyfikacyjne na odcinkach karnetu TIR używanych w ich państwie, na odpowiadających im grzbietach oraz na pozostałych w karnecie TIR odcinkach.

ARTYKUŁ 35

Jeśli ścieżka lub w urzędzie celnym w produkcji ładunku pracowników kontroli są zmuszeni do wyjąć uszczelki i/lub znaków identyfikacyjnych, robią notatki o nowych uszczelek i uszczelnień i/lub znaki identyfikacyjne na odcinkach karnetu TIR używanych w ich państwie, na odpowiadających im grzbietach oraz na pozostałych w karnecie TIR odcinkach.

ROZDZIAŁ IV. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ KONWENCJI

ARTYKUŁ 36

Wszelkie naruszenia postanowień niniejszej Konwencji udzielają sprawcy odpowiedzialności w kraju, w którym przestępstwo zostało popełnione, sankcji przewidzianych przez prawo tego państwa.

ARTYKUŁ 37

W przypadkach, gdy nie jest możliwe do określenia obszaru, w którym wystąpiło naruszenie uważa się, że miało to miejsce na terytorium Umawiającej się strony, gdzie została odkryta.

ARTYKUŁ 38

 1. Każda Umawiająca się Strona ma prawo do wykluczenia tymczasowo lub na stałe z funkcjonowania niniejszej Konwencji każdą osobę winną poważnego naruszenia prawa celnego lub przepisów mających zastosowanie do międzynarodowych przewozów towarów.
 2. Takie wyłączenia są natychmiast zgłaszane organom celnym Umawiającej się strony, na której terytorium dana osoba jest lub ma stałe miejsce zamieszkania, jak również poręczyciel (s) stowarzyszenie (s) w kraju, w którym naruszenie zostało popełnione.

ARTYKUŁ 39

W przypadkach, gdzie operacja TIR została uznana w innych aspektach prawidłowo wykonywane:

 1. Umawiające się strony pomija drobne odstępstwa odnoszących się do zgodności z wyznaczonym terminie lub trasy.
 2. Podobnie rozbieżności pomiędzy informacjami w manifestu towarów karnetu TIR i zawartość pojazdu drogowego, zespołu pojazdów lub kontenera nie uznaje naruszenie niniejszej Konwencji, posiadacza karnetu TIR, jeśli zasilany spełnia właściwe władze dowód, że różnice te nie są wynikiem błędów popełnionych umyślnie lub przez niedbalstwo podczas załadunku lub wysyłki lub przygotowując manifestu.

ARTYKUŁ 40

Administracje celne krajów wyjazdu i przeznaczenia nie rozpatruje posiadacza karnetu za rozbieżności, które mogą zostać odkryte w tych krajach, gdy rozbieżności w rzeczywistości odnoszą się do procedur celnych, które przed lub po operacji TIR i do którego właścicielem określonej karnetu nie był zaangażowany.

ARTYKUŁ 41

Jeśli wystarczający dowód, że towary wymienione w manifeście karnetu TIR organom celnym zostały zniszczone lub mieć zostały bezpowrotnie utracone na skutek wypadku lub działania siły wyższej, lub że niedobór wynika z powodu ich charakteru, są one zwolnione z płatności ceł i podatków, które normalnie należnych.

ARTYKUŁ 42

Po otrzymaniu wniosku Umawiającej się strony, z podaniem stosownych powodów, właściwe władze Umawiających się stron zainteresowanych w operacji TIR, podać wszystkie dostępne informacje potrzebne do wykonania postanowień powyższych artykułów 39, 40, 41.

ROZDZIAŁ V NOTY WYJAŚNIAJĄCE

ARTYKUŁ 43

Noty wyjaśniające zawarte w załącznikach 6 i 7 (część III), daje się interpretować niektórych postanowień niniejszej Konwencji i jej załączników. Opisują one również pewne zalecone praktyki.

ROZDZIAŁ VI. RÓŻNYCH ZAMÓWIEŃ

ARTYKUŁ 44

Każda Umawiająca się Strona dostarcza poręczającego stowarzyszeń zainteresowanych korzyści w odniesieniu do:

 • Przeliczanie walut) potrzebne do wypłaty kwot nałożonych przez właściwe organy Umawiającej się strony na mocy postanowień artykułu 8 niniejszej Konwencji; i
 • (b) kursowe) potrzebne do zapłaty za formularze karnetów TIR wysyłane do stowarzyszeń poręczających przez zagraniczne stowarzyszenia korespondentów, lub organizacje międzynarodowe.

ARTYKUŁ 45

Każda Umawiająca się Strona publikuje wykaz urzędów celnych wyjścia, urzędów celnych i urzędów celnych przeznaczenia, który zamierza produkować operacji TIR. Umawiające się strony są kraje, których terytoria są stycznych, będą konsultacje w celu ustalenia za zgodą urzędów celnych właściwych granic i godzin ich urzędowania.

ARTYKUŁ 46

 1. Czynności celnych wymienionych w niniejszej Konwencji nie daje prawa do żądania opłat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy te formalności są wykonane, nie w dni i godziny, a nie w miejscach zwykle dostarczane do ich produkcji.
 2. Umawiające się Strony podejmują wszelkie środki w celu ułatwienia operacji celnych związanych z towarów łatwo psujących się.

ARTYKUŁ 47

 1. Postanowienia niniejszej Konwencji nie służą jako przeszkody ani do stosowania ograniczeń i kontroli wynikających z przepisów wewnętrznych z racji moralności publicznej, bezpieczeństwa publicznego, higieny lub zdrowia publicznego albo ze względów weterynaryjnych lub fitopatologicznych ani do pobierania opłat wymaganych przez takie przepisy.
 2. Postanowienia niniejszej Konwencji nie wyklucza stosowania innych przepisów krajowych lub międzynarodowych regulujących transport.

ARTYKUŁ 48

Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie wyklucza prawa Umawiających się stron, które tworzą celnego lub Unii Gospodarczej, stosuje się przepisy szczególne w odniesieniu do przewozów rozpoczynającym lub kończącym przechodzącej przez ich terytoria wdrożone, pod warunkiem że takie przepisy nie ograniczają ułatwień przewidzianych dla niniejszej Konwencji.

ARTYKUŁ 49

Postanowienia niniejszej Konwencji nie stanowi przeszkody dużych ułatwień, które Umawiające się Strony przyznają lub mogą chcieć przyznać, zarówno przez postanowień jednostronnych lub dwustronnych lub wielostronnych umów, pod warunkiem że takie udogodnienia nie utrudniają stosowania postanowień niniejszej Konwencji, a w szczególności, operacji TIR.

ARTYKUŁ 50

Umawiające się Strony wymieniają się na żądanie informacje konieczne do stosowania postanowień niniejszej Konwencji, w szczególności informacje dotyczące homologacji pojazdów drogowych i kontenerów, jak również charakterystykę techniczną ich konstrukcji.

ARTYKUŁ 51

Załączniki do niniejszej Konwencji stanowią integralną część Konwencji.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 52

Podpis, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

 1. Wszystkich państw członkowskich Narodów Zjednoczonych lub członkami żadnych specjalistycznych agencji lub międzynarodowej agencji energii atomowej lub stronami statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jak również inne Państwa, zaproszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, mogą stać się Umawiającymi się stronami niniejszej Konwencji:
  1. podpisanie jej bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia;
  2. przez złożenie dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia po podpisaniu z zastrzeżeniem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia;
  3. przez złożenie dokumentu przystąpienia.
 2. Niniejsza Konwencja jest otwarta do podpisu przez Państwa określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, w biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, od 1 stycznia 1976 roku do 31 grudnia 1976 roku włącznie. Po tej dacie jest ona otwarta do przystąpienia.
 3. Unie celne lub gospodarcze może, zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, aby stać się Umawiającymi się stronami niniejszej Konwencji, wraz z wszystkich państw członkowskich, lub w dowolnym momencie po wszystkich państw członkowskich stają się Umawiającymi się stronami niniejszej Konwencji. Jednakże te związki nie mają prawa do głosowania.
 4. Instrumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia są składane Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych.

ARTYKUŁ 53

Wejścia w życie

 1. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie sześć miesięcy po dacie, w którym pięć państw określonych w artykule 52 ustęp 1, po podpisaniu jej bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia lub złożyły swoje instrumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
 2. Po pięciu państw określonych w artykule 52 ustęp 1, po podpisaniu jej bez zastrzeżenia ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia lub złoży swoje dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, niniejsza Konwencja wchodzi w życie dla wszystkich Umawiających się stron sześć miesięcy po dniu złożenia dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.
 3. Każdy dokument ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia złożony po wejściu w życie poprawki do niniejszej Konwencji uważa się zastosowanie do niniejszej Konwencji, zmienione.
 4. Każdy taki dokument złożony po przyjęciu poprawki, ale przed jej wejściem w życie uznaje się stosowane do niniejszej Konwencji, zmienione po dacie wejścia w życie nowelizacji.

ARTYKUŁ 54

Wypowiedzenie

 1. Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć niniejszą Konwencję w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 2. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie piętnastu miesięcy od daty otrzymania przez sekretarza generalnego notyfikacji o wypowiedzeniu.
 3. Ważność karnetów TIR przyjęty przez urząd celny w kraju pochodzenia przed datą wejścia w życie, nie dotyczy wypowiedzenia przez to wypowiedzenie i gwarancja stowarzyszeń poręczających pozostanie w mocy zgodnie z warunkami niniejszej Konwencji.

ARTYKUŁ 55

Zakończenie

Jeśli po wejściu w życie niniejszej Konwencji, liczba Umawiających się stron jest mniejsza niż 5 dla dowolnego okresu dwunastu kolejnych miesięcy, niniejsza Konwencja przestanie obowiązywać po upływie wspomnianego okresu dwunastu miesięcy.

ARTYKUŁ 56

Wypowiedzenie Konwencji TIR z 1959 roku

 1. Od czasu wejścia w życie niniejszej Konwencji powinny być uchylone i zastąpione w stosunkach między Umawiającymi się stronami niniejszej Konwencji, Konwencji TIR z 1959 roku.
 2. Świadectwa uznania wydane dla pojazdów drogowych i kontenerów zgodnie z warunkami Konwencji TIR z 1959 roku przyjmowane przez Umawiające się strony niniejszej Konwencji w okresie ich ważności lub przedłużenia dla przewozu towarów pod zamknięciem celnym, pod warunkiem że te pojazdy i kontenery będą nadal odpowiadać warunki, w jakich zostały one pierwotnie zatwierdzono dla transportu.

ARTYKUŁ 57

Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory między dwoma lub więcej Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji tak daleko jak to możliwe rozstrzyga się w drodze negocjacji między nimi lub w inny sposób rozliczenia.
 2. Wszelkie spory między dwoma lub więcej Umawiającymi się stronami, dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji, który nie może być rozwiązany w sposób przewidziany w ustępie 1 niniejszego artykułu są, na wniosek jednej z nich, Trybunał arbitrażowy składa się w następujący sposób: Każda ze stron sporu wyznaczy arbitra, a ci arbitrzy wyznaczą innego arbitra, który będzie przewodniczącym. Jeżeli, po upływie trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku przez jedną ze stron nie wyznaczyła arbitra lub arbitrów może nie wybiera przewodniczącego, każda ze stron może zwrócić się do Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o wyznaczenie arbitra lub przewodniczącego Trybunału arbitrażowego.
 3. Decyzja Trybunału arbitrażowego zgodnie z postanowieniami ustępu 2 są wiążące strony sporu.
 4. Trybunał arbitrażowy ustala swój własny regulamin.
 5. Decyzje Trybunału arbitrażowego są podejmowane większością głosów.
 6. Wszelkie kontrowersje, które mogą powstać między nimi dotyczących interpretacji i wykonania orzeczenia mogą być składane do sądu arbitrażowego, co czyniło je.

ARTYKUŁ 58

Rezerwacje

 1. Każde Państwo może w chwili podpisania lub ratyfikacji niniejszej Konwencji lub przystąpieniu do niej oświadczyć, że nie uważa się związane ustępami 2-6 artykułu 57 Konwencji. Inne Umawiające się strony nie są związani tymi ustępami w odniesieniu do każdej Umawiającej się strony, która wprowadziła takie zastrzeżenie.
 2. Każda Umawiająca się Strona wprowadzająca zastrzeżenie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu może w dowolnym momencie podjąć rezerwacji poprzez powiadomienie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 3. Poza zastrzeżeniami przewidziane w ustępie 1 niniejszego artykułu dopuszcza się żadnych zastrzeżeń do tej Konwencji.

ARTYKUŁ 59

Procedury zmiany niniejszej Konwencji

 1. Zmiany do niniejszej Konwencji, wraz z załącznikami, mogą zostać zmienione na wniosek Umawiającej się strony, zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym artykule.
 2. Każdej proponowanej poprawki do niniejszej Konwencji uważa się przez Komitet administracyjny złożony z wszystkich Umawiających się stron, zgodnie z procedurą określoną w załączniku 8. Każda taka poprawka uważa lub przygotowane podczas sesji Komitetu administracyjnego i przyjęte przez to tych większością dwóch trzecich obecnych i głosujących przekazywane są przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Umawiającym się stronom do akceptacji.
 3. O ile na podstawie artykułu 60, wszelkie proponowane zmiany przekazywane zgodnie z poprzednim ustępem wchodzi w życie dla wszystkich Umawiających się stron trzech miesięcy po upływie okresu po dacie komunikacji proponowanej zmiany, jeśli w tym okresie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nie otrzymał od każde Państwo, które jest Umawiającą się stroną, wszelki sprzeciw wobec proponowanej zmiany. 4. Jeżeli sprzeciw co do zaproponowanej zmiany został zgłoszony zgodnie z postanowieniami ustępu 3 niniejszego artykułu, zmianę uważa się nie po to, aby zostały przyjęte i nie środków.

ARTYKUŁ 60

Specjalne procedury wprowadzania zmian do załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7

 1. Wszelkie proponowane zmiany do załączników 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, przeglądowi zgodnie z pkt 1 i 2 artykułu 59 wchodzą w życie w terminie określonym przez Komitet administracyjny w czasie jego przyjęcia, chyba że wcześniej terminie określonym przez Komitet administracyjny w tym samym czasie, jedną piątą lub pięć państw, które są Umawiającymi się stronami, która jest niższa z dwóch liczb nie powiadomi Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych o ich sprzeciwu wobec zmian. Oznaczanie przez Komitet administracyjny, o których mowa w niniejszym ustępie dat jest tych większością dwóch trzecich obecnych i głosujących.
 2. Po wejściu w życie zmiana przyjęta zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 powyżej zastępuje dla wszystkich Umawiających się stron jakiekolwiek poprzednie Postanowienie dotyczy zmiany.

ARTYKUŁ 61

Wnioski, komunikacji i sprzeciwy

Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych powiadamia wszystkie Umawiające się strony i wszystkie państwa, o których mowa w artykule 52 ustęp 1 niniejszej Konwencji wniosek, komunikacji lub sprzeciwu zgodnie z art. 59 i 60 powyżej i od daty wejścia w życie wszelkie zmiany.

ARTYKUŁ 62

Recenzję konferencji

 1. Każde Państwo, które jest Umawiająca się Strona może drogą notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zażądać zwołania konferencji w celu dokonania przeglądu niniejszej Konwencji.
 2. Konferencji przeglądowej, do którego wszystkie Umawiające się strony i wszystkie państwa, o którym mowa w ustępie 1 artykułu 52, zwołana przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli, w terminie sześciu miesięcy od daty notyfikacji przez sekretarza generalnego, co najmniej jedna czwarta Państw, które są Umawiającymi się stronami, powiadomi go o swej zgodzie z żądaniem.
 3. Konferencja rewizyjna, na którym wszystkie Umawiające się strony i wszystkie państwa wymienione w artykule 52, ustęp 1, zostanie zwołana również przez Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych, po otrzymaniu takiego żądania przez Komitet administracyjny. Komitet administracyjny podejmuje decyzję, czy należy złożyć taki wniosek, większością głosów członków obecnych i głosujących w Komitecie.
 4. Jeśli, zgodnie z pkt 1 i 3 niniejszego artykułu, Konferencja zostanie zwołana przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia wszystkie Umawiające się strony i zaprosi je do przedstawienia w terminie trzech miesięcy, propozycji, które chcą konferencję w celu rozważenia. Co najmniej trzy miesiące przed rozpoczęciem konferencji, Sekretarz Generalny przekazuje wszystkim Umawiającym się stronom tymczasowy porządek dzienny konferencji wraz z treścią tych wniosków.

ARTYKUŁ 63

Powiadomienia

Oprócz notyfikacji i zawiadomień przewidzianych w artykułach 61 i 62 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powiadamia wszystkie państwa, o których mowa w artykule 52:

 • ()) na podpisu, ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia i przystąpienia zgodnie z artykułem 52;
 • (b)) daty wejścia w życie niniejszej Konwencji zgodnie z artykułem 53;
 • (c) wypowiedzeniach zgodnie z artykułem 54;
 • (d)) na zakończenie niniejszej Konwencji zgodnie z artykułem 55;
 • (e)) z rezerwacji dokonanych zgodnie z artykułem 58.

ARTYKUŁ 64

Tekst autentyczny

Po 31 grudnia 1976 roku Oryginał niniejszej Konwencji będą składane Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, który przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu z Umawiających się stron i państw, o których mowa w ustępie 1 artykułu 52, które nie są Umawiającymi się stronami.

W dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Genewie, ten czternasty listopada tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego piątego roku, w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, francuskim i rosyjskim językach, wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne.